Kariyer

İŞ YERİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Katılımcı ve eşitlikçi bir toplum inşaası  insani gelişimin ve değer yaratan büyümenin yadsınamaz bir gerçeğidir. Bunun için toplum kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan eşitlik kavramından hareketle tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlıyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet veya etnik köken her ne olursa olsun tüm çalışanlarımız kendilerini değerli ve eşit hissetmelerini önemsiyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Vizyon, misyon ve kalite politikalarımıza paralel olarak üretim ve hizmet kalitemizi sürekli yükseltebilmenin, ancak sürekli gelişimi ve değişimi benimsemiş; kendisini her alanda yetiştiren ve gelişime açık çalışanlar ile mümkün olabileceğinin farkındayız.

Kurumsal hedeflerimize, mutlu çalışanlar ile ulaşılabileceğinin bilinci içerisinde; çalışma ortamlarımızı sürekli olarak iyileştirmekte ve çalışanlarımıza kişisel gelişimleri için tam destek vermekteyiz.

 Bu çerçevede ana hedefimiz;

- Yüksek motivasyonlu,

- Yaratıcılığını arttırmayı ve sürekli başarılı olmayı hedefleyen,

- İşinde disiplinli, planlı ve titiz,

- Sorun odaklı değil; çözüm odaklı,

- Yetki kullanan ve sorumluluk alan,

- İşi ile ilgili gelişmeleri takip eden,

- İşini ve kendisini sürekli geliştiren bir çalışan profili oluşturmaktır.

İŞE ALIM DENEYİMİ VE ORYANTASYON

İnsan kaynağı ihtiyacımız, hedeflerimiz ve stratejik planlarımız doğrultusunda hazırlanan yıllık insan kaynakları ihtiyaç planı ile belirlenir.

Yıllık insan kaynakları ihtiyaç planı doğrultusunda veya spesifik olarak ortaya çıkabilecek insan kaynağı ihtiyacı öncelikle mevcut çalışanlarımız içinden karşılanmaya çalışılır. İhtiyacın çalışanlarımız içinden karşılanamadığı durumlarda Kariyer.Net üzerinden yapılmış olan iş başvuruları değerlendirilir.

Tüm başvuruların toplandığı iş başvuru havuzundan ilgili pozisyon için uygun adayların tespiti İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü tarafından yapılır. Ön görüşme sonucu kişisel ve teknik (iş bazlı) yeterlilikleri saptanan adaylar; İlgili Bölüm Yöneticilerinin de katıldığı ikinci görüşmeye alınırlar. Bu görüşme sonrasında işe en uygun aday belirlenerek bizimle birlikte çalışmaya başlaması için gerekli işlemler yerine getirilir. İlgili pozisyon için görüşülen diğer tüm adaylara sonuç bildirilerek iş başvuru formları, daha sonraki uygun pozisyonlarda tekrar değerlendirilmek üzere saklanır. 

İşe yeni alınan çalışanlarımız, yapacakları göreve uygun olarak tanımlanmış oryantasyon eğitim programına tabi tutulur. Oryantasyon eğitiminin amacı, çalışanımızın Şirketimizi tanıması ve yapacağı işe hızla adapte olmasıdır.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

Şirketimizde hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi modeli uygulanmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarımız için ulaşılabilir ancak zorlayıcı, ölçülebilir ve somut hedefler belirlenmekte ve bu kriterler performans yönetim sistemimizin tanımladığı takvimlerde düzenli olarak ölçülmektedir. Somut hedeflerin yanında kurumsal yetkinlik modelimizden yola çıkılarak pozisyon bazlı yetkinlik beklentileri de belirlenmekte ve çalışanlarımız ile paylaşılmaktadır. Performans yönetim sistemimizde elde edilen sonuçlar, ücretlendirme, ödüllendirme, kariyer yönetimi ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi gibi alanlarda etkin olarak kullanılmaktadır.

KARİYER PLANLAMA

Şirketimizde yapılan performans değerlendirmelerinde, yaptığı görevden daha etkin bir görevde kullanılabilecek çalışanlarımız, ilgili görevlere hazırlanır ve gerektiğinde dışarıdan personel arama yoluna gidilmeden yetişmiş olan çalışanımız, yeni görevine atanır. Bu yolla çalışanlarımızın motivasyonu ve Şirketimize aidiyeti artırılır. Uyguladığımız kariyer yönetim planlarında temel unsurumuz adil, güvenilir ve sürdürülebilir bir yönetim modeli uygulamaktır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ (YAŞAM BOYU GELİŞİM)

Çalışanlarımızın yıllık eğitim ihtiyaçları;

 • Şirketimizin hedefleri,
 • Stratejik planları,
 • Vizyonu ve misyonu,
 • Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve gelişim ihtiyaçları,
 • Performans yönetim sistemi sonuçları,
 • Çalışanımız için düşünülen kariyer planlamaları

doğrultusunda belirlenir.

Bu eğitimler;

- İş bilgisi ve beceri geliştirme eğitimleri

- Kişisel gelişim ve vizyon geliştirme eğitimleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Eğitim çalışmalarımız her yıl başında belirlenen Yıllık Eğitim Planı doğrultusunda gerçekleştirilir ve takip edilir.

ÜCRETLENDİRME VE EK MENFAATLER

Çalışanlarımızın ücretlerinin belirlenmesinde;

- Ücret seviyelerinin piyasaya kıyasla 'rekabetçi' olması

- Nitelikli insan kaynağını tutacak ve cezbedecek şekilde olması

- Motive edici özellikte olması

- Adil olması esas alınır.

Şirketimizde ‘kişiye göre maaş değil; işe göre maaş’ ilkesi çerçevesinde iş analizi çalışması gerçekleştirilerek, çalışma verileri doğrultusunda iş değerlemesi yapılmış ve oluşturulan iş grupları skalasına göre adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi belirlenmiştir.

Ayrıca çalışanlarımıza;

 • Bayram Harçlığı
 • Evlenme Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Öğrenim Yardımı
 • Yakacak Yardımını içeren geniş bir sosyal yardım paketi sunulmaktadır.

Tüm çalışanlarımız işyerimizdeki hekimlik hizmetinden faydalanmakta; ayrıca aile bireyleri ile birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasından da yararlanmaktadır.

ŞİRKET İÇİ HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİ

Şirket için halkla ilişkiler etkinlikleri kapsamında çalışanlarımızın tiyatro, konser, söyleşi vb. sosyal etkinliklere katılmaları için imkanlar sağlanmaktadır. Bunun yanında çalışanlarımız arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak 'Personel Yemeği' ve 'Bahar Şenliği' düzenlenmektedir.

STAJ PROGRAMLARI  

Fabrikamızda kimya alanında öğrenimine devam eden lise, yüksekokul ve üniversite öğrencilerine etkin bir staj tecrübesi sunulmaktadır. Staj çalışmaları süresince Şirket Yetkililerimiz ile stajyer öğrencilerimizin eğitimcileri arasında etkin bir iletişim sağlanarak öğrencilerin stajdan maksimum fayda sağlamaları amaçlanmaktadır.